Λιθογραφία (Επιπεδοτυπία)

Δεν υπάρχει χάραξη με την κλασσική έννοια της αφαίρεσης υλικού. Στηρίζεται στην αρχή ότι λίπος και νερό δεν αναμιγνύονται. Σε επιφάνεια ειδικής πέτρας ή ειδικά επεξεργασμένου τσίγκου, ο καλλιτέχνης με ειδικά λιπαρά κραγιόνια (λιθογραφίας) σχεδιάζει τη σύνθεση του. Αυτή τη σχεδιασμένη σύνθεση, με διάφορους τρόπους χημικούς τη στερεοποιεί πάνω στην επιφάνεια της πέτρας (λιθογραφική πλάκα) ή του λιθογραφικού τσίγκου. Το χαρακτηριστικό αυτής της λιθογραφικής επιφάνειας είναι ότι έχει πόρους, λόγω επεξεργασίας, ώστε να κρατά νερό (σε μορφή υγρασίας). Αν υγράνουμε την επιφάνεια, το νερό θα καταλάβει τα ελεύθερα (μη γραμμένα) μέρη, δεν θα πειράξει όμως το σχέδιο, διότι είναι λιπαρό. Αν κατόπιν μελανωθεί η επιφάνεια με ένα κύλινδρο και μελάνι λιθογραφίας(λιπαρό), το μελάνι θα "κάτσει" μόνο στα λιπαρά μέρη δηλαδή στο σχέδιο. (Διότι όπου έχει νερό δεν "κολλάει" λόγω της λιπαρότητας). Τοποθετείται χαρτί στη μελανωμένη επιφάνεια και τυπώνεται στο λιθογραφικό πιεστήριο η πρώτη λιθογραφία.


Lithography

There is no engraving in the classical sense of material removal. It is based on the principle that fat and water do not mix. On a surface of special stone or specially processed tin, the artist draws his composition with special fatty crayons (lithography). This designed composition, in various chemical ways, solidifies it on the surface of the stone (lithographic plate) or the lithographic tin. The characteristic of this lithographic surface is that it has pores, due to processing, to hold water (in the form of moisture). If we wet the surface, the water will occupy the free (unwritten) parts, but it will not affect the drawing, because it is greasy. If the surface is then inked with a roller and lithography ink (fat), the ink will "sit" only on the fat parts, i.e. the design. (Because where there is water it does not "stick" due to the oiliness). Paper is placed on the inked surface and the first lithograph is printed on the lithographic press.

λιθογραφία σε τσίγκο-zinc plate lithography

Κοινοποίηση σελίδας